Board of Trustees

JMA OFFICERS

President:
Dr. Toshio Nakagawa  
Vice-Presidents:
Dr. Satoshi Imamura  
Dr. Kenji Matsubara  
Dr. Yuji Inokuchi  
Executive Board Members:
Dr. Yutaka Hatori  Dr. Satoshi Kamayachi
Dr. Kichiro Matsumoto Dr. Kokuto Kimori
Dr. Kimiyuki Nagashima Dr. Kazuhiko Ezawa 
Dr. Sho Hashimoto Dr. Masaaki Miyakawa
Dr. Koji Watanabe Dr. Yuko Kamimura
Board Members:
Dr. Kiyoshi Nagase  Dr. Haruo Ozaki
Dr. Noriaki Obara Dr. Yasubumi Irie
Dr. Masaharu Matsuyama Dr. Masayuki Kawano
Dr. Yoshiro Saito Dr. Masakazu Kikuoka
Dr. Hitoshi Ohteki Dr. Shigeru Nii
Dr. Masaharu Noda Dr. Masatoshi Nakao
Dr. Miho Fujii Dr. Michinori Matsui
Auditors:
Dr. Hiroki Okabayashi Dr. Hiroaki Terashita
Dr. Takehisa Sato  
Chair, House of Delegates:
Dr. Hideo Ikeda  
Vice-Chair, House of Delegates:
Dr. Teruo Ohta  
Top of Page